For børn, unge og voksne med autisme eller Aspergers syndrom -og deres familier

Legetræning som hjemmetræning

Legetræning på institution

Forældreudsagn om legetræning


   

Legetræning på institution

 

PLAY-project metoden

Legetræning har vist sig, at være særdeles velegnet på institutioner, hvor der er børn med autisme spektrums forstyrrelser. Vi superviserer nu legetræning på adskillige institutioner.

På SCR Fjordskolen, Hedevang i Roskilde (en specialskole) har man siden 2009 indført legetræning efter PLAY-project metoden til børn i indskolingen.

Først til enkelte børn, og nu til samtlige indskolingselever - også børn med ADHD, dvs. der er fast 18 børn, som har legetræning.

Paula Hansen - leder af indskolingen på Fjordskolen Hedevang, der er en del af Roskilde Kommunes skoletilbud til folkeskoleelever med udviklingsforstyrrelser inden for autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og ADHD - fortæller om brug af legetræning.


PLAY-project metoden kan bruges i institution på flg. måde:

Man kan starte med et fælles uforpligtende informationsmøde  for personalet, ( her kan forældre også inviteres, hvis der er behov for det).

Her gennemgås PLAY-project legetræning med videoer af børn før og efter et legetræningsforløb. Her uddeles artiklen og en brochure og herefter:

  1. Der tilknyttes en pædagog, lærer eller medhjælper til hvert af de børn, som skal modtage legetræningen. Barnet og denne voksne leger sammen én gang om ugen i ½ time efter de anviste metoder.
  2. Supervision: En supervisor kommer på institutionen en gang hver måned i en time pr. barn. Den første halve time leger vi med barnet. Den anden halve time får den voksne anvist de metoder, som skal/kan bruges indtil supervisor kommer tilbage en måned efter. Forældre og personale er altid velkomne til at overvære og evt. deltage i legen.
  3. Forældrene inviteres med til en supervision efter 1 - 2 måneder. Her informeres de om, hvorledes de kan lege med deres barn, de overværer en legesituation med barnet, de får Greenspans test til udfyldning hjemme, og de får nogle vigtige fokus-punkter.
  4. Herefter inviteres forældrene med til supervision ca. hver 3. måned. Her informeres de om barnets legestadie, der gives instruktioner i, hvorledes man kan lege med barnet. Der uddeles fotokopier af legestadier og teknikker og der gives nye fokus-punkter.
  5. Der optages løbende video af legen efter aftale med forældrene. Forældre og fagpersonale får efterfølgende en kopi med skriftlige kommentarer.

 

Efter et aftalt antal måneder tages ordningen op til revision.

Legetræningen koster institutionen 1 time pr. måned pr. barn.

Vi lønnes normalt som lærervikar dvs: ca. 350 kr. pr. time.


 

"Skole" - Tegning af Aksel Vestergaard, 12 år


Forældres erfaringer

Læs om forældres erfaring med metoden: Forældreudsagn om legetræning


Artikel

Hanne Bendix har sammen med Charlotte Steenberg, mor til en dreng med autisme, skrevet en artikel i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift: 01- 2016: "Legetræning kan udvikle og forbedre de sociale kompetencer for børn med problemer indenfor autismespektret og ADHD".